• 2
  To mogą być TWOJE zawody
  7
  11
  1109_17
  1109_13
  4
  1109_09
  1109_19
  6
  1109_02
  1109_07
  1109_10
  13
  1109_08
  9
  10
  1109_20
  111111
  0105_11
  1109_12
  1109_11
  1109_04
  1109_05
  1109_06
  12
  1109_14
  1109_15
  1109_16
  Shadow

ATESTY TRAS BIEGOWYCH

1. Atestacja obejmuje biegi na dystansach standardowych
(wg nomenklatury IAAF) – 15 km, 20 km, półmaraton, 25 km, 30 km, maraton, 100 km i sztafetowy bieg uliczny – oraz na innych dystansach typowych (5 km i 10 km) i nietypowych, pod warunkiem, że są one rozgrywane po drogach (ulicach) utwardzonych (asfalt, beton, kostka). Jedynie start i meta mogą być usytuowane na bieżni, trawie lub innym miękkim podłożu i ewentualnie niektóre odcinki trasy ale w minimalnym zakresie, np. w związku z przejściem z jezdni na chodnik.

2. Atestację przeprowadza atestator, posiadający w tym zakresie stosowne uprawnienia.

3. Koszty atestacji pokrywa organizator biegu (rachunek do umowy o dzieło), tj:

 • diety i inne należności za czas podróży (m.in. koszty podróży własnym pojazdem atestatora – do uzgodnienia z atestatorem),
 • opłaty za atestację w wysokości:
 • 450 zł (5 km), 500 zł (10 km), 550 zł (15 km), 600 zł (20 km),
 • 600 zł (półmaraton), 650 zł (25 km), 700 zł (30 km), 900 zł (maraton), 1.400 zł (100 km) i proporcjonalnie niższe lub wyższe od w/w stawek w przypadku innych dystansów – obowiązujące od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2020 roku.
 • W/w opłaty nie obejmuja czynnosci polegajacych na wytyczaniu punktów notowania międzyczasów co 1 km (dodatkowa opłata z tego tytułu – do 200 zł).
 • Należność jest płatna gotówka w dniu przeprowadzenia atestacji lub przelewem bankowym w terminie dwóch tygodni od daty atestacji.

4. Pisemne zlecenia przeprowadzenia atestacji organizator kieruje – co najmniej dwa miesiące przed dniem rozgrywania biegu na jeden z poniższych adresów:

Tadeusz Dziekoński
Administrator PZLA ds. atestacji tras w biegach ulicznych
15-021 Białystok, ul. Kamienna 5 m 42
tel./fax . 85 7320384
tel. kom: 506775352
e-mail:  taddziek@poczta.onet.pl

Marek Tokarczyk
Atestator  PZLA , Atestator IAAF/AIMS KAT. B
ul. Bolesława Śmiałego 7/11
58-100 Świdnica  PL
tel. kom: 691 469 007
e-mail:  mt-rytro@o2.pl,  marek@mt-sport.pl

5. W celu sprawnego przeprowadzenia atestacji należy:

 • przygotować rower turystyczny o średnicy kół 27 cali (kierownica normalna, sprawny przedni i tylny hamulec, ogumienie oraz światło przednie i tylne),
 • zapewnić ochronę policyjna na czas dokonywania atestacji,
 • zorganizować trzy osoby do pomocy (w tym kierownik trasy),
 • zarezerwować samochód,
 • zakupić kolorowa farbę jasna „spray”,
 • wypożyczyć „markowa” taśmę stalowa miernicza 50 m (w dobrym stanie),
 • przygotować w miarę dokładny plan trasy
 • przeprowadzić wstępny pomiar trasy (najlepiej z zastosowaniem programu google.earth)

Uwaga: Atestator z reguły powinien dysponować własnym rowerem (jeżeli podróż odbywa własnym autem) i własną taśmą mierniczą.

6. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administrartora (i Atestatora) o każdej zmianie trasy biegu. Szczególnym przypadkiem w tym względzie są roboty drogowe. Co najmniej trzy miesiące przed data rozgrywania biegu organizator powinien upewnić się czy na trasie nie były przeprowadzane tego typu roboty. Każdorazowa zmiana trasy biegu i roboty drogowe (związane z przemieszczaniem krawężników) powodują bowiem utratę ważności atestu. Organizator przesyła ponadto Administratorowi zawiadomienia o przypadkach odwoływania biegu bądź całkowitej rezygnacji z jego rozgrywania.

7. Atest wydaje Międzynarodowy lub Krajowy Administrator, co uzależnione jest od rangi biegu. Atest zawiera m. in. dane geodezyjne (wysokość nad poziomem morza na starcie i mecie oraz odległość w linii prostej między startem i meta).

Załącznikiem do atestu jest szczegółowy plan trasy. W przypadku gdy trasa nie spełnia nw. kryteriów (pkt 12) atest wydaje się z dopiskiem „niestandardowy”.

8. Atest trasy zachowuje ważność przez okres 5 lat. Jeśli przed upływem tego okresu nie zostanie przeprowadzona atestacja sprawdzająca, dany bieg będzie wykreślony z rejestru

aktualnych tras atestowanych. Obowiązek przeprowadzenia atestacji sprawdzającej wynika również z zapisu zawartego w poz. 12.

9. Organizator biegu zobowiązany jest do przesyłania Administratorowi komunikatów z wynikami biegu (w terminie jednego miesiąca) wraz z oświadczeniem sędziego głównego (w treści komunikatu), że bieg był rozegrany zgodnie z atestem (lub nie). Administrator może wyznaczać niezależnych obserwatorów, których zadaniem jest ustalanie czy biegi rozgrywane są zgodnie z atestem (lub nie) i wydawanie w tym względzie stosownych oświadczeń.

10. Atestator ma prawo odstąpić od przeprowadzenia atestacji, jeżeli ruch uliczny jest zbyt intensywny a ochrona policyjna na ten czas nie była zapewniona. Przerwanie procedury atestacji może też zaistnieć w przypadku ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, ulewa) bądź w przypadku innych obiektywnych okoliczności (np. uszkodzenie sprzętu).

Atestatorowi przysługuje jednak wówczas zwrot diet i innych należności za czas podróży a atestacja powinna być przeprowadzona w innym terminie.

11. W przypadku tras standardowych i typowych zaleca się wytyczanie tras z zachowaniem następujących warunków:

 • różnica wysokości nad poziomem morza na starcie i mecie nie powinna przekraczać 1 m/km (dotyczy to tras o korzystnym profilu, tj. jeśli start znajduje się na wyższej wysokości niż meta),
 • odległość w linii prostej między startem i metą nie powinna przekraczać 50% długości trasy. Od 1.01.2004 r. rejestruje się bowiem rekordy ale dotyczy to tylko tych tras, które spełniają ww. kryteria.

12. W przypadku jeżlei na trasie atestowanej uzyskany zostanie wynik na wysokim poziomie (np. rekord Polski), przewiduje się przeprowadzenie atestacji kontrolnej (na koszt organizatora) – w jak najszybszym terminie.

13. Jeżeli organizator nie będzie przestrzegał obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, dany bieg może być czasowo lub na stałe wykreślony z rejestru tras atestowanych, tj. nawet przed upływem 5-letniego okresu ważności atestu.

14. Atestacje przeprowadzane są z reguły w okresie marzec – listopad (w okresie grudzień – luty też ale w korzystnych warunkach pogodowych) – przeważnie w dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

15. Atestacja zajmuje zwykle co najmniej 4-5 godzin a nawet więcej, w zależności m.in. od:

 • natężenia ruchu ulicznego i stopnia przygotowania
 • organizatora
 • długości trasy
 • Procedura atestacji jest nastepująca:
 • lustracja trasy (samochodem),
 • odmierzenie odcinka 400-500 m (taśma) na asfaltowym, prostym i płaskim odcinku drogi lub ulicy,
 • właściwy pomiar (rowerem z eskorta policyjna)

16. Ze względu na możliwe liczne zlecenia, nie gwarantuje się przeprowadzenia atestacji w terminie oczekiwanym przez organizatora.

Możliwość komentowania została wyłączona.